Буряад ИТ

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури

Новости

марта 15, 2020
by Буддийская Традиционная Сангха России
Хундэтэ нухэд!Дорогие друзья! В Национальной библиотеке Республики Бурятия начинаются новые лекции ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова. Буряад уласай Ундэснийн Номын Санда Буддын Шажанай…
марта 05, 2020
by i-Bur
10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.30 наhaн - гушан хара гүрөөhэн, хүндэ хүшэрые ойлгохогүй,…
февраля 23, 2020
by i-Bur
Углоо бури сэржэмээ ургэжэ удэр бури бурхандаа зальбаржа. Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой. 1.Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул хунгэн, мэхэеэ гаргахадаа, гоехоноор вокруг пальцев обведет, хунгэн зурхэтэй, гэр булэдээ баяр…
февраля 23, 2020
by i-Bur
Буриадай эртэнэй түүхэдэ олон басагадынь хатан боложо харида үгтэhэн, өөhэдөө хэнэйшье богоол байжа үзөөгүй, изагууртан гаралтай зон байhан гэжэ нэгэ эрдэмтэнэй элитхэхые шагнаа hэм. Хатан болохо ёhотой гэжэ басагадые ехэ гуримтай, эрдим номтой, ура шадабари…
февраля 16, 2020
by i-Bur
Буддын турэhэн тулоо мультфильм буряад хэлэнээр. Мультильм о рождении Будды на бурятском языке.