Буряад ИТ

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури

Новости

ноября 17, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ". Конкурс проходит среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.За прошедшие пять с половиной лет этот…
мая 30, 2019
by i-Bur
Энэ ушар гурбан жэлэй саада тээ болоо hэн. Зунай бороотой үглөөгүүр би Захаамин хото ошохо hанаатай харгы дээрэ гарабаб. Хэдэн үдэр соо бороо ороhон аад, мүнөөдэршье болихо янзагүй жэжэхэн бороо аалихан шэдэрhээр лэ байна. Хаа хаанагүй харгы дээгүүр шалбааг…
апреля 24, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
На Бурятском языке.Сэлэнгын буряадаар. Этигэл ябуулха ес орошибай.Би тэрэ мэтэ эхэ болосон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэнүүдэй мун шанар болосон, наян дүрбэн мянган…
марта 31, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар, исполняет Очирова Надежда , 6 класс, - Зэдэ аймагын Доодо Бургалтайн басаган. Девочка из Джидинского района села Бургалтай . Манай буряад улсын сургуулин сурагчад ород дуунудые буряад болод дууладаг , өрынгө…
марта 25, 2019
by "МРО буддистов дацан ""Ше Дувлин"""
Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури…