Новости

апреля 05, 2021
by Ассоциация Совет муниципальных образований Республики Бурятия
Байгша оной апрелиин 1-дэ Буряад Уласай Зэдын аймагай, Баргажанай аймагай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриинуудэй дунда дуй дуршэлоороо хубаалдалгын онлайн-хуралдаан унгэрбэ. Амаршалгын үгэ: Аюшеев Виктор Васильевич, Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын…
февраля 19, 2021
by Буддийская Традиционная Сангха России
ШАТАР НААДАН. Буряад байшамнай ажалаа ургэлжэлhоор.) Шэнын хоёрой удэр ехэ найр наада эмхидхэжэ арад зонойнгоо сэдьхэл hанааень баярлуулаа. Дасанаймнай дэргэдэ hээр шаалган, шагай наадан, бууза эдилгэн гэхэ мэтэ олон тоото наадан унгэргэгдоо. Иижэ манай…
января 28, 2021
by Ассоциация Совет муниципальных образований Республики Бурятия
Январиин 28-да Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажалай талаар хуралдаан бүхы аймагуудай түлѳѳлэгшэдые суглуулаа. COVID-19 үбшэнэй дэлгэржэ байха үедэ тус хэмжээ ябуулга онлайн аргаар үнгэрѳѳ. Байгша ондо иимэ хэмжээ ябуулга…
декабря 03, 2020
by i-Bur
Буряадта алдартай “Будамшуу” гэжэ зүжэг нааданай нэрээр нэрлэгдэһэн энэ урилдаае Ород Уласай арадай зүжэгшэн, “Будамшуу” зүжэгэй гол дүрые олохон лэ жэлдэ наадаһан Михаил Елбонов зохёон байгуулдаг юм. “Будамшуу” урилдаан 16-дахи жэлээ үнгэрбэ. Сагай эрхэ…
сентября 09, 2020
by Зандынова Лхамажап Баировна
Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом учреждения, были обозначены планы, темы, сроки эксперимента.…