Буряад ИТ
Вторник, 24 декабря 2019 14:50

Алтарганын үдэрнүүд эли болоо

ХIV Уласхоорондын «Алтаргана-2020» гэһэн бүгэдэ буряадуудай наадан Үбэр Байгалай хизаарай хотын түхэлтэй Ага болон Могойто нютагуудта 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ.

Уласхоорондын энэ наадые эмхидхэлгэ болон үнгэргэлгэдэ Үбэр Байгалай Засагай газар, Агын Буряад тойрогой захиргаан, Үбэр Байгалай хизаарай соёлой, тамирай, хүдөө ажахын болон инвестици хүгжөөлгын яаманууд харюусалгатай.

Бэлэдхэлгэ болон үнгэргэхэ эмхидхэлэй хороон 2019 оной февралиин 25-да байгуулагданхай.

Энэ наадамнай буряад арадай заншалта соёл, тамир, урлал гэхэһээ эхилээд лэ, бүхы ажабайдалые жэнхэни ёһоор һэргээн хүгжөөхэ зорилготой ха юм даа. Тиимэһээ нааданай үедэ Ородой Холбоото, Монгол, Хитад Уласай дэбисхэрнүүдтэ ажаһуудаг буряадууд бүхы һалбаринуудаар эгээл эрхим туйлалтануудаа харуулхаяа оролдохо.

Дээрэ хэлэгдэһэн гурбан гүрэнүүдһээл бэшэ, харин бүмбэрсэг дэлхэйн алишье булан тохойдо ажаһуудаг буряадууд найрта морилхо аргатай. Тиихэдэ албан ёһоной бүлэгтэ 5 түлөөлэгшэд орохо.

Урилдаануудай шүүгшэдээр 7 хүн: Үбэр Байгалһаа ба Монголһоо - хошоод, Буряад Уласһаа, Эрхүү можоһоо, Хитадһаа нэжээд хүнүүд томилогдохо.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии