Шатар наадан в Усть-Ордынском дацане

19 февраля 2021     986

ШАТАР НААДАН. Буряад байшамнай ажалаа ургэлжэлhоор.) Шэнын хоёрой удэр ехэ найр наада эмхидхэжэ арад зонойнгоо сэдьхэл hанааень баярлуулаа. Дасанаймнай дэргэдэ hээр шаалган, шагай наадан, бууза эдилг...

Родробно

Шатар наадан в Усть-Ордынском дацане

ТОС проводят вебинары по обмену опытом на бурятском языке

28 января 2021     1322

Январиин 28-да Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажалай талаар хуралдаан бүхы аймагуудай түлѳѳлэгшэдые суглуулаа. COVID-19 үбшэнэй дэлгэржэ байха үедэ тус хэмжээ ябуулга онл...

Родробно

ТОС проводят вебинары по обмену опытом на бурятском языке

В Усть-Ордынском дацане открыли школу бурятского языка

18 января 2021     1241

В Усть-Ордынском дацане Иркутской области построили и открыли школу бурятского языка, где любой желающий может посетить занятия по бурятскому языку.   Напомним, в 2020 году в Усть-Ордынском даца...

Родробно

В Усть-Ордынском дацане открыли школу бурятского языка

Фонд Зула продолжает курсы по языкам

11 января 2021     104

Фонд "Зула" совместно с Образовательным центром Тьютор, Буддийским университетом "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева приглашает детей и взрослых на курсы изучения: - бурятского языка по проекта...

Родробно

Фонд Зула продолжает курсы по языкам

«Эдир Будамшуу-2020» урилдаанай дүн согсологдобо

03 декабря 2020     1297

  Буряадта алдартай “Будамшуу” гэжэ зүжэг нааданай нэрээр нэрлэгдэһэн энэ урилдаае Ород Уласай арадай зүжэгшэн, “Будамшуу” зүжэгэй гол дүрые олохон лэ жэлдэ наадаһан Михаил Елбонов зохёон байгуул...

Родробно

«Эдир Будамшуу-2020» урилдаанай дүн согсологдобо

Сангха России приступает к реализации большого проекта по сохранению бурятского языка

01 октября 2020     853

29 сентября 2020 г. в Иволгинском дацане, в резиденции Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, с участием Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова, Ширээтэ Ламы дацана Аюра Цырендылыкова, почетного ректора Буддийского...

Родробно

Сангха России приступает к реализации большого проекта по сохранению бурятского языка

Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

09 сентября 2020     1874

Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом у...

Родробно

Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

03 августа 2020     2024

БУРЯАД YНЭН вышел на Кяхтинском бурятском языке. Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка и начинает выпускать газеты на разных наречиях бурятского языка, еженедельно. Впервые за мн...

Родробно

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

03 июля 2020     2549

Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...

Родробно

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

Юрын буряад эхэнэр

09 июня 2020     2324

Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...

Родробно

Юрын буряад эхэнэр

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

22 мая 2020     3024

XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...

Родробно

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

Бурхадын мутарлага

12 мая 2020     3484

Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын...

Родробно

Бурхадын мутарлага

Страница 2 из 16