Вторник, 12 октября 2021 18:12

"Номина" сэсэрлигэй дүй дүршэл

Автор 


Манай сэсэрлигтэ сентябриин 7-до ехэ hонирхолтой хэмжээ ябуулга үнгэрөө. "Образование в лицах" гэhэн федеральна түсэлөөр, Буряад уласай эрдэм ухаанай яаманай захилгаар Обрсоюзай зураг абалгын бүлгэм hургуули, сэсэрлигүүд болон нэмэлтэ болбосоролой эмхи зургаанууд тухай видеозураглал бэлдэбэ. Росси Уласай хорин лэ можонуудта иимэ видеозураглалнууд буулгагдаха юм. Хэмжээ ябуулгын гол зорилго хадаа багшанарай болон хүмүүжүүлэгшын нэрэ түрыень дээшэнь үргэжэ, арад зондоо хүндэтэй болгохо, Буряад Уласаймнай hургуули болон сэсэрлигүүдэй ажабайдалтай, hонин шэнэ онол аргануудтай олон ниитые танилсуулха.

Энэ видеозураглал соо манайшье сэсэрлигэй дүй дүршэл тухай хөөрэгдэбэ. Нэн түрүүн, түрэл буряад хэлэеэ мэдэхыень яажа hургуулиин урдахи шатын наhанай үхибүүдые hонирхуулхаб, буряад хэлэнэй оршон хотын сэсэрлигтэ яажа байгуулхаб, сэсэрлигэй орон зайн оршон буряад түхэлтэйгөөр зохёохоб гэhэн сэдэбүүдээр видеозураглал буулгагдаа. Энэ ссылкээр орожо, харахада болоно 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать