Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом у...
Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...
Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...
XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...
Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын...
15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.Организаторы:Буддийская традиционная Сангха Р...
 Батуев Цырендоржи был в числе восставших и освободившихся из концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Мы должны помнить чудовищные преступления фашистов и о погибших, измученных в концлагерях...
Человек удивительной судьбы. Он ребенком познал голод и холод в репрессии в Красноярском крае, потерял родителей в 13 лет и оказался в детском доме. Сын раскулаченного скотовода из Табтаная окончил шк...
Эндэ һаяхан буряадай ФМ-радиогоор тон һонирхолтой дамжуулга гараба. 80-90-ээд онуудаар оперо ба баледэй театрай дуушан ябаһан Бадмаев Солбон Цыренович тухай удха түгэлдэр хөөрөөн дэлгэрбэ, дуулаһан ду...
Хундэтэ нухэд!Дорогие друзья! В Национальной библиотеке Республики Бурятия начинаются новые лекции ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Габжа ламы Дымбрыла Дашибал...
10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.30...
Углоо бури сэржэмээ ургэжэ удэр бури бурхандаа зальбаржа. Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой.  1.Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул  хунгэн,  мэхэеэ гаргахадаа...
Страница 1 из 5
Регистрация

Войдите в свой аккаунт