Понедельник, 05 апреля 2021 11:16

ТОС Баргузинского и Джидинского района провели вебинар на бурятском языкеБайгша оной апрелиин 1-дэ Буряад Уласай Зэдын аймагай, Баргажанай аймагай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриинуудэй дунда дуй дуршэлоороо хубаалдалгын онлайн-хуралдаан унгэрбэ.

Амаршалгын үгэ:

Аюшеев Виктор Васильевич, Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной түрүүлэгшэ;

Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич, Зэдын аймагай гулваа;

Аюшеев Геннадий Борисович, Арадай Хуралай hунгамал;

Сундаров Зоригто Батомунхоевич, Баргажанай аймагай hунгамалнуудай Соведэй туруулэгшэ;

Дымчиков Борис Валерьевич, Зэдын аймагай hунгамалнуудай Соведэй туруулэгшэ.

ТОС:

Зэдын аймагай Гэгэтэй нютагай ТОС «Гэгээтын захиргаан» Зинаида Зандановна Пагбаева, Цыцыгма Жамьяновна Санданова

Баргажанай аймагай ТОС «Энергетик» Розалия Батожаргаловна Урбагарова

Зэдын аймагай Нюга тосхоной ТОС «Баяр»  Светлана Доржиевна Жапова

Баргажанай аймагай Хилганын ТОС «Зориг» Надежда Феликсовна Бадмаева

Зэдын аймагай Учоотэй нютагай ТОС «Субурган» Мария Васильевна Сапкеева

Баргажанай аймагай Баянголой ТОС «Уряал»  Лариса Васильевна Молонова

Зэдын аймагай Учоотэйн ТОС «Центр роста» Сэсэг Санжиевна Доржиева

Зэдын аймагай Доодо Бургалтайн ТОС «Бэлиг» Гэрэлма Федоровна Цыденова

 

 

Нажмите тег «тосы», чтоб посмотреть все материалы по теме ТОС

Авторизуйтесь, чтобы комментировать